Great, you found the Side Area. Need some news?

CASE STUDY: Web Design, Hosting & Domain Management for Everland

Summary

Everland, a Brussels company managing an collection of boutique hotels, recognized the need for a substantial overhaul of their digital infrastructure to better reflect the high-quality experiences they offer. With properties under individualized branding and facing a host of online challenges, they required a streamlined and sophisticated approach to their web presence, inclusive of web design, hosting solutions, and domain management.

Client Overview

The company boasts a portfolio that includes cool urban boutique hotels and some restaurants. Their focus is on providing a one-of-a-kind and immersive experience to guests who seek more than just accommodation but a slice of local culture and personalized service.

Challenge

As the company expanded its portfolio with new hotel developments, the demand for cohesive web design, dependable domain services, and robust hosting solutions became critical. The pre-existing approach to their online presence was no longer sufficient. The challenges were multifaceted:

 • Scalability in Web Design: New properties needed websites that not only maintained the Everland brand essence but also allowed for their unique narratives to shine through, necessitating a scalable and adaptable web design framework.
 • Domain Service Reliability: As the company grew, so did the necessity for reliable domain registration and management to ensure each new hotel’s online presence was launched without hitches.
 • Hosting Efficiency: With the addition of new properties, the existing hosting solutions were strained, leading to potential performance issues that could tarnish the Everland reputation for quality service. Centralized Management: The management of multiple service providers and contacts for domains and hosting across numerous properties was becoming increasingly inefficient and error-prone.
 • Working in concert with a broad team composed of architects, interior designers, technology experts, and management professionals.

Solutions Implemented

Web Design & Corporate Identity

Everland set out to create a uniform brand aesthetic adaptable for each hotel while maintaining individual property character. The design emphasized responsiveness and user-centric design to showcase each hotel’s distinctive offerings. Features implemented included:

 • High-resolution, captivating images of the properties
 • Interactive room and amenity tours
 • Intuitive navigation for enhanced user experience
 • Optimized direct booking capabilities

Polarisnation Group had previously established a corporate identity for all hotels, so the transition into web design was a logical progression.

Hosting Management

All hotel websites were transitioned to our robust cloud hosting solution known for excellent uptime and performance. This service was selected to handle seasonal traffic spikes and offered comprehensive backup solutions and top-tier security protocols.

Domain Name Management and Registration

 • A unified domain management protocol was introduced. All hotel domains were consolidated under our services for the following benefits:
 • Simplified renewal and management processes
 • Uniform DNS settings
 • Efficient resolution of technical issues
 • Simplified registration for new hotel acquisitions.

Results

 • Brand Uniformity: Streamlined branding contributed to an improvement in brand recognition.
 • Reliability: Hosting changes resulted in a 99.98% uptime and a 50% improvement in site loading speed.
 • Direct Booking Growth: Enhanced direct booking interfaces led to an increase in direct revenue.
 • Mobile Engagement: The mobile-friendly design boosted mobile traffic by 65% and increased mobile bookings by 35%.

Conclusion

The digital transformation of the company’s online presence has been profoundly successful. With unified branding, dependable hosting, and effective domain management, they had not only improved operational efficiencies but also substantially enhanced the customer booking experience, resulting in increased profitability. This strategic revamp has positioned them as a vanguard in the boutique hotel sector’s digital space.

Samenvatting

Everland, een bedrijf uit Brussel dat een collectie van boetiekhotels beheert, erkende de noodzaak voor een grondige herziening van hun digitale infrastructuur om beter de hoogwaardige ervaringen die zij bieden te weerspiegelen. Met eigendommen onder individuele merken en geconfronteerd met een reeks online uitdagingen, hadden ze een gestroomlijnde en verfijnde aanpak van hun online aanwezigheid nodig, inclusief webdesign, hostingoplossingen en domeinbeheer.

De Klant

Het bedrijf heeft een portfolio dat bestaat uit coole stedelijke boetiekhotels en enkele restaurants. Hun focus ligt op het bieden van een unieke en meeslepende ervaring aan gasten die meer zoeken dan alleen accommodatie, maar ook een stukje lokale cultuur en persoonlijke service.

Uitdaging

Naarmate het bedrijf zijn portfolio uitbreidde met nieuwe hotelontwikkelingen, werd de vraag naar samenhangend webdesign, betrouwbare domeinservices en robuuste hostingoplossingen cruciaal. De bestaande aanpak van hun online aanwezigheid voldeed niet langer. De uitdagingen waren veelzijdig:

 • Schaalbaarheid in Webdesign: Nieuwe eigendommen hadden websites nodig die niet alleen de essentie van het Everland-merk behielden, maar ook ruimte boden voor hun unieke verhalen, wat een schaalbaar en aanpasbaar webdesignkader vereiste.
 • Betrouwbaarheid van de Domeinservice: Naarmate het bedrijf groeide, nam ook de noodzaak toe voor betrouwbare domeinregistratie en -beheer om te zorgen dat de online aanwezigheid van elk nieuw hotel zonder problemen werd gelanceerd.
 • Efficiëntie van Hosting: Met de toevoeging van nieuwe eigendommen werden de bestaande hostingoplossingen belast, wat kon leiden tot potentiële prestatieproblemen die de reputatie van Everland voor kwaliteitsservice konden aantasten. Gecentraliseerd Beheer: Het beheer van meerdere dienstverleners en contacten voor domeinen en hosting over talrijke eigendommen heen werd steeds inefficiënter en foutgevoeliger.
 • Samenwerking met een groot team bestaande uit architecten, interieurontwerpers, technologie-experts en managementprofessionals.

Oplossingen

Corporate Identity & Webdesign

Everland zette zich in om een uniforme merkesthetiek te creëren die aanpasbaar was voor elk hotel, terwijl de individuele eigenschappen van elk pand behouden bleven. Het design benadrukte responsiviteit en een gebruikersgericht ontwerp om de onderscheidende aanbiedingen van elk hotel te etaleren.

Geïmplementeerde functies omvatten:

 • Hoogwaardige, boeiende afbeeldingen van de eigendommen
 • Interactieve rondleidingen door kamers en voorzieningen
 • Intuïtieve navigatie voor een verbeterde gebruikerservaring
 • Geoptimaliseerde mogelijkheden voor directe boekingen

Polarisnation Group had eerder een bedrijfsidentiteit voor alle hotels vastgesteld, dus de doorvertaling naar webdesign was een logisch vervolg.

Hostingbeheer

Alle hotelwebsites zijn overgezet naar onze robuuste cloudhostingoplossing, bekend om uitstekende uptime en prestaties. Deze service werd geselecteerd om seizoensgebonden verkeerspieken op te vangen en bood uitgebreide back-upoplossingen en beveiligingsprotocollen van topniveau.

Beheer van Domeinnamen en Registratie

Er werd een uniform domeinbeheerprotocol geïntroduceerd. Alle domeinen van hotels werden geconsolideerd onder onze diensten voor de volgende voordelen:

 • Vereenvoudigde vernieuwings- en beheerprocessen
 • Uniforme DNS-instellingen
 • Efficiënte oplossing van technische problemen
 • Vereenvoudigde registratie voor nieuwe hotelacquisities.

Resultaten

 • Merkuniformiteit: Gestroomlijnde branding droeg bij aan een verbetering in merkherkenning.
 • Betrouwbaarheid: Veranderingen in hosting resulteerden in een uptime van 99,98% en een verbetering van 50% in de snelheid van het laden van de site.
 • Directe Boekingsgroei: Verbeterde interfaces voor directe boekingen leidden tot een toename van directe inkomsten.
 • Mobiele Betrokkenheid: Het mobielvriendelijke ontwerp verhoogde het mobiele verkeer met 65% en verhoogde mobiele boekingen met 35%.

Conclusie

De digitale transformatie van de online aanwezigheid van het bedrijf is diepgaand succesvol geweest. Met uniforme branding, betrouwbare hosting en effectief domeinbeheer hebben ze niet alleen de operationele efficiëntie verbeterd, maar ook de klantenboekingservaring aanzienlijk verbeterd, wat leidde tot een toename van de winstgevendheid. Deze strategische vernieuwing heeft hen gepositioneerd als voorhoede in de digitale ruimte van de sector van boetiekhotels.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.